ปี 2019 สถานะการแพร่ระบาดของโรค Covid ผู้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบทางสังคม โดยเฉพาะภาคธุระกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ ที่เรียกว่า New Nomal  หลายโครงการฯ ในภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ จำเป็นต้องดำเนินงานต่อไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ก่อนที่จะมีการระบาดของโรค Covid 2019 

Virtual Assistant & Coordinator เป็นหนึ่งใน New Normal ที่เกิดขึ้นจากความพยายามปรับตัว เพื่อตอบสนองวิถีการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid 2019 ได้อย่างมีนัยสำคัญ

การปรับตัวที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นบทเรียนสำคัญจากผลกระทบ ก่อเป็นประสบการณ์การทำงานในรูปแบบใหม่ ที่ยังคงประสิทธิภาพในการทำงานด้านประสานงาน 

เราคือหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ … 

VIRTUAL ASSISTANT & COORDINATOR

จากประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพด้านการประสานงาน และการบริหารโครงการกว่า 10 ปี เราพร้อมให้บริการ

ขอบข่ายการให้บริการ

 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • นัดหมายการประชุมเปิด – ปิดโครงการระหว่างหน่วยงานภายใน และระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมถึงนัดหมายการประชุมต่างๆ ภายในโครงการ และจดบันทึกเพื่อจัดทำรายงานการประชุม
 • ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานและการส่งมอบงานภายในโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • จัดเตรียมเอกสารโครงการ พร้อมทั้งตรวจทานความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อทำการส่งมอบงานให้ลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานนัดหมายการจัดอบรมภายในโครงการ รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดโครงการ เช่น เอกสารประกอบการอบรม สถานที่ อาหารว่างและอาหารกลางวัน ใบเซ็นชื่อ และจัดทำสรุปผลการประเมินการฝึกอบรม
 • จัดทำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ เช่น หนังสือส่งมอบงาน หนังสือแจ้งกำหนดการดำเนินงาน และประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ เช่น การขอหนังสือรับรองผลงาน
 • ตรวจสอบและติดตามเอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น เอกสารสัญญาโครงการ แผนการดำเนินโครงการ แผนการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกข้อมูลสถานะโครงการ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการงานโครงการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 • รวบรวมและจัดเก็บสิ่งส่งมอบของโครงการทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและสิ้นสุดงานโครงการแล้วให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินภายในโครงการ และประสานงานเบิกจ่ายกับฝ่ายบัญชีได้ตรงตามเวลา
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ หรือรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น สถานะของโครงการ การสรุปประมาณการวางบิล-รับเงิน แบบรายเดือน-รายปี การเบิกจ่ายต่างๆ
เพิ่มเพื่อน

Collaboration with 

Journal of Religious Anthropology

วารสารมานุษยวิทยาศาสนา

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This