เราคือ Online Worker ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในสังคม Digital และมีประสบการณ์ทางอาชีพในเรื่องการประสานงานโครงการ ประสานงานองค์กร บริหารสำนักงาน มีประสบการณ์ในการทำงานโครงการร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19  ส่งผลให้มนุษย์มีพัฒนาการทางสังคม รูปแบบการดำเนินชีวิต การทำงาน การติดต่อสื่อสาร มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ เกิดเป็นวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับวิวัฒนการทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

Virtual Assistant & Coordinator คือหนึ่งบริการอันเกิดจาการ การหลอมรวม ความรู้ ประสบการณ์ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงในสังคม ตอบสนองวิถีชีวิตทั้งตนเอง และ รูปแบบบริษัทสมัยใหม่ 

ชยุตม์ ศิรินันทไพบูลย์

Online Worker ผู้สนับสนุนการทำงานในระบบออนไลน์ 

ปัจจุบันเราทำงานในทีมบริหารโครงการ ของบริษัทแห่งหนึ่ง ให้การปรึกษาและวางแผนทางการตลาด แก่ภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

อดีตทำงานองค์การพัฒนาเอกชนด้านพัฒนาเอกชนด้านเอดส์และเพศ มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานตั้งแต่ระดับอาสาสมัครฯ และเป็นผู้บริหารโครงการกว่า 10 โครงการ จุดเริ่มต้นในการทำงานบริหารโครงการ มาจากการเป็นอาสาสมัคร นักกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดการติด HIV/AIDS เชื้อรายใหม่ ในกลุ่มประชากรเสี่ยงที่เรียกว่า Mens who have sex with mens (MSM) เราไม่ได้ทำแค่มิติสุขภาพด้านสาธารณสุขเพียงเท่านั้น ยิ่งทำยิ่งเห็นความเชื่อมโยงของงานไปยังหลายมิติ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน

ด้านการศึกษา

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

2022 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง Project Manager
บริษัท เอมสไปร์ จำกัด (Aimspire)

2021 – 2022
ตำแหน่ง Project Co-Manager
บริษัท สื่อดลใจ จำกัด (Inspire Media)

2020 – 2021
ตำแหน่ง Sale Manager
บริษัท จิวเวลรี่ แชลแนล จำกัด

2010 – 2017
ตำแหน่ง Project Coordinator
องค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
– องค์กรเพื่อชุมชนแก่งความเท่าเทียมและไม่แบ่งแยก OCEAN
– สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย RSAT

Pin It on Pinterest

Shares
Share This