เราคือ Professional Freelance ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประสานงานโครงการ ประสานงานองค์กร และการบริหารสำนักงาน เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง สังคมเปลี่ยนไป จากสถานการณ์ต่างๆ รูปแบบการทำงานจึงต้องปรับตัวตาม 

Virtual Assistant & Coordinator คือหนึ่งบริการอันเกิดจาการ การหลอมรวม ความรู้ ประสบการณ์ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงในสังคม ตอบสนองวิถีชีวิตทั้งตนเอง และ รูปแบบบริษัทสมัยใหม่ 

ชยุตม์ ศิรินันทไพบูลย์

อดีตทำงานองค์การพัฒนาเอกชนด้านพัฒนาเอกชนด้านเอดส์และเพศ มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานตั้งแต่ระดับอาสาสมัครฯ และเป็นผู้บริหารโครงการกว่า 10 โครงการ

จุดเริ่มต้นในการทำงานบริหารโครงการ มาจากการเป็นอาสาสมัคร นักกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดการติด HIV/AIDS เชื้อรายใหม่ ในกลุ่มประชากรเสี่ยงที่เรียกว่า Mens who have sex with mens (MSM) เราไม่ได้ทำแค่มิติสุขภาพด้านสาธารณสุขเพียงเท่านั้น ยิ่งทำยิ่งเห็นความเชื่อมโยงของงานไปยังหลายมิติ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ประชาชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน

ด้านการศึกษา

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

2019 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง Assistant Project Manager
โครงการ Diversity in Thailand 

2021 – 2022
ตำแหน่ง Project Co-Manager
บริษัท สื่อดลใจ จำกัด (Inspire Media)

2020 – 2021
ตำแหน่ง Sale Manager
บริษัท จิวเวลรี่ แชลแนล จำกัด

2010 – 2017
ตำแหน่ง Project Coordinator
องค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
– องค์กรเพื่อชุมชนแก่งความเท่าเทียมและไม่แบ่งแยก OCEAN
– สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย RSAT